XXIII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 20 stycznia 2022 r.

Gdańsk, dnia 5 stycznia 2022r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 20 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XXIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ul. Kopernika 8/4 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

  1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Aniołki dotyczącego odwołania i powołania nowych Członków Zarządu. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwał w tej sprawie. (powołanie komisji skrutacyjnej i rewizyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych).
  6. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  7. Omówienie proponowanych zmian organizacji ruchu na górnym tarasie.
  8. Wolne wnioski.
  9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.