Zadania dzielnicy

Home / Zadania dzielnicy

Rada miasta może zdecydować o powołaniu tzw. jednostek pomocniczych – dzielnic.

Samą organizację i zakres działania dzielnicy określa rada miasta w statucie dzielnicy.

Do zadań Dzielnicy należy:

“1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy,
2) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,
3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
4) organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,
5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,
6) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia.”

Organem uchwałodawczym dzielnicy jest rada, natomiast organem wykonawczym zarząd powoływany spośród radnych dzielnicy.