Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w Gdańsku

[INFORMACJA]

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GDAŃSKU
OD 1 LUTEGO 2020 r.
W dniu 19.07.2019 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy i na tej podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVII/425/19 z dnia 28.11.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczenia tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że od dnia 1 lutego 2020 r.:
– obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, resztkowe – obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości
– w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej
– zmianie ulega sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym
– zmianie ulegają stawki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
– termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 marca 2020 r. (dotyczy wybranych grup właścicieli nieruchomości – o czym mowa dalej)
Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara grzywny (art. 10 ust. 2b Ustawy).
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE
Dotyczy: nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy, w tym domki jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie szeregowej oraz nieruchomości wielolokalowe jak kamienice, bloki (brak lokali użytkowych)
Gmina Miasta Gdańska wprowadza od 1 lutego 2020 r. następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów:
0,88 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego do 110m²;
0,10 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 110 m².
W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona stawka w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej.
Właściciele nieruchomości zamieszkanych (Deklaracja – DO1), którzy aktualnie segregują odpady, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Termin płatności po nowych stawkach upływa 15 marca.
Zawiadomienie nie będzie doręczone segregującym właścicielom nieruchomości zamieszkanych, którym naliczono opłatę w drodze decyzji administracyjnej.
W takim przypadku właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji do 10 marca 2020 r.
Właściciele nieruchomości zamieszkanych, którzy aktualnie nie segregują odpadów, są zobowiązani do złożenia deklaracji do dnia 10 marca 2020 r.
Właściciele nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej o 1 grosz za m2 powierzchni, z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Warto jednak podkreślić, że część odpadów nie nadaje się do takiej formy kompostowania i powinny one trafiać do brązowych pojemników na odpady BIO.
Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia deklaracji do dnia 10 marca 2020 r.
NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM
Dotyczy: nieruchomości na terenie których zamieszkują mieszkańcy oraz jednocześnie znajdują się lokale użytkowe. Mogą to być np. domki jednorodzinne z osobnym lokalem użytkowym w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz bloki, kamienice, w których znajdują się mieszkania i lokale użytkowe, a także lokale użytkowe
z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym.
Od dnia 01.02.2020 r. zmianie ulega zasada naliczania opłaty dla nieruchomości mieszanych (DO-3) od części nieruchomości niezamieszkanej na której powstają odpady komunalne.
Gmina Miasta Gdańska wprowadza od 1 lutego 2020 r. następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów:
0,88 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, będącego częścią nieruchomości mieszanej do 110m²;
0,10 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, będącego częścią nieruchomości zamieszkanej oraz mieszanej powyżej 110 m².
Podstawę naliczenia opłaty dla części niezamieszkanej stanowi powierzchnia użytkowa lokalu (w miejsce dotychczasowych pojemników) oraz stawka opłaty naliczana od metra kwadratowego powierzchni.
Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym zobowiązani są do złożenia deklaracji (DO3) do dnia 10 marca 2020 r.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANE
Dotyczy: nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a prowadzona jest jedynie działalność gospodarcza
(rodzinne ogrody działkowe, sklepy, fabryki, szkoły, kościoły, magazyny, biurowce itp.)
Zmianie ulegają stawki opłaty za odbiór pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.
Informację na temat wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.02.2020 roku można uzyskać: https://bip.gdansk.pl/subpages/akty_prawne/pliki/2019/URM_2019_8_426.pdf
W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona stawka w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej.
Od 1 lutego 2020 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do segregacji (5 frakcji) spoczywa na właścicielach nieruchomości niezamieszkanych (tych, którzy składają deklarację DO-2).
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, z których aktualnie realizowane są odbiory zostaną zabrane po dniu 1 luty 2020 r.
Właściciele mają możliwość wykupu dotychczasowych pojemników lub ich wydzierżawienia od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów w danym sektorze.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkanych powinni, w celu zapewnienia ciągłości usługi, z dniem 01.02.2020 r. wyposażyć nieruchomość w pojemniki do segregacji (5 frakcji) oraz złożyć deklarację zmieniającą o wysokości opłaty z datą obowiązywania od 01.02.2020 r., wskazując ilość i wielkość pojemników do odbioru oraz częstotliwości ich odbioru.
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNE (DO-4)
Dotyczy: nieruchomości, które nie są przeznaczone do zamieszkania tylko do celów wypoczynkowych
Od dnia 01.02.2020 ulega zmianie sposób obliczania opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele wypoczynkowe (DO-4). Za rok 2020 została ustalona roczna opłata ryczałtowa w kwocie 165 zł od nieruchomości.
Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację (DO-4) do dnia 10 marca 2020 r.
Nowe deklaracje obowiązujące od 01.02.2020 r. należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami Komunalnymi Gdańsk, przy ul. Partyzantów 36 (budynek D), przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej (tzw. e-deklaracja za pośrednictwem strony www.czystemiasto.gdansk.pl).
Znowelizowane przepisy ustawy przewidują karę grzywny za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie (art. 10 ust. 2b Ustawy).
Informacji na temat zmian w systemie oraz praktycznych wyjaśnień udziela:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Infolinia:
tel.: 58 731 64 64 pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00)
śr. (7.00-16.30) koszt jak za połączenia lokalne
oraz Gdańskie Centrum Kontaktu: 58 524-45-00
Biuro Obsługi Klienta:
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
(w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni)
ul. Partyzantów 36 (budynek D)
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl
Czynne: pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00) śr. (7.00-16.30)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.