IX sesja Rady Dzielnicy 6 lutego 2020

Gdańsk, dnia 28 stycznia 2020

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 06 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady IX sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wybór protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej MPZP 0857.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 8. Wnioski budżetowe. Zaproszenie Radnych do objęcia koordynacyjnego realizacji wniosków.
 9. Omówienie treści przygotowywanej uchwały “Bezpieczna strefa Tempo 30 na Aniołkach” przed podjęciem uchwały o wprowadzeniu w życie.
 10. Omówienie dyżurów – braki w lutym i marcu.
 11. Omówienie wykorzystania i funkcjonalności komunikatora Trello.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.