MPZP Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II – wyłożenie i dyskusja

Projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu 2019 r. W określonym terminie do planu złożono trzynaście uwag, sześć z nich zostało uwzględnionych. Na terenie, który obejmuje projekt planu znajdują się budynki mieszkalne, tworzące południową pierzeję ul. Traugutta. Za nimi biegnie ciąg pieszo-jezdny, który wraz ze zrealizowanym odcinkiem tzw. bulwaru Akademickiego łączy ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Teren pomiędzy budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 7 a ulicą Smoluchowskiego jest użytkowany jako parking (częściowo urządzony). W granicach planu znajduje się również fragment Parku im. Romualda Traugutta oraz pokryte roślinnością skarpy. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z rezygnacją z realizacji pozostałej części tzw. bulwaru Akademickiego. Celem sporządzenia planu jest wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego. Zapisy wprowadzone w planie mają również umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z planem obowiązującym, w  tym miejscu miały powstać obiekty usługowe, które chroniłyby przed nadmiernym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Analizy wykazały, że prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości. Bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego może więc powstać zabudowa mieszkaniowa. W projekcie planu wyznaczono jedenaście terenów o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa ma utworzyć pierzeję ul. Smoluchowskiego oraz południowego odcinka ulicy dojazdowej. Jej forma i gabaryty mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Smoluchowskiego. Maksymalna wysokość budynków to 16 m (4 kondygnacje nadziemne). Wszystkie istniejące budynki po południowej stronie ul. Traugutta zostały wskazane jako obiekty o wartościach kulturowych, dla których plan ustala zasady ochrony. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, która może powstać obok nich, nie przekroczy wysokości 14,5 m. Plan wprowadza różne formy ochrony zieleni i ukształtowania terenu. Zieleń ma stabilizować skarpy i zarazem stanowić element Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Fragment Parku im. Romualda Traugutta również został wskazany jako część OSTAB-u i przeznaczony na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Dla parku ustalono zasady ochrony polegające m.in. na zachowaniu historycznego układu ścieżek. Na terenach o przeznaczeniu innym niż zieleń wskazano drzewa do zachowania. W projekcie planu zawarto zapisy wymuszające zachowanie istniejących ciągów pieszych, wskazano też przebieg nowych połączeń pieszych. Część terenu przeznaczono na drogi dojazdowe.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów rozpoczynają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

12 listopada

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 grudnia 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

Źródło informacji i mapy: www.brg.gda.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.