VII sesja Rady Dzielnicy 8 listopada 2019

                                   Gdańsk, dnia 30 października 2019

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 08 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 18:00 obrady VII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Dzielnicy Aniołki dotyczącego prac projektowych mających istotne znaczenie dla Dzielnicy podtrzymujące negatywną opinię wydaną przez Radę w poprzedniej kadencji co do zamiaru zwiększenia intensywności zabudowy w projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego 0857 Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/12/2019 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2020 z mieszkańcami.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Aniołki dotyczącej opracowania koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji Parku Steffensów w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście”.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Aniołki odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aniołki rejon Opery Bałtyckiej w mieście Gdańsku”.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Aniołki odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku”.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.