XVI Sesja Rady Dzielnicy 11 lutego 2021

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 11 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze Microsoft Teams. Przewidywany porządek obrad :

 1. Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury: „Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górce”.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0864 Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku.
 7. Dyskusja na temat konsultacji projektu nowych statutów Rad Dzielnic.
 8. Omówienie działania zarządu od ostatniej sesji.
 9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.