Wyłożenie projektu MPZP Wronia Górka i dyskusja publiczna

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09 listopada 2020 r. do 08 grudnia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna przygotowana przez Biuro Rozwoju Gdańska nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się 26.11.2020 r. o godzinie 17:00.

Uwagi do projektu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się swoimi wnioskami i sugestiami do projektu planu, zapraszamy do kontaktu mailowego: zd.aniolki@gmail.com do dnia 30 listopada 2020 r.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.