VIII sesja Rady Dzielnicy 9 stycznia 2020

Gdańsk, dnia 25 grudnia 2019

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 09 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:30 obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych przez Radę Miasta Gdańska na rok 2020 do dyspozycji Rady Dzielnicy Aniołki.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0864 Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0863 Aniołki rejon Opery Bałtyckiej.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały zgłoszonej przez grupę radnych w sprawie postulatu Rady Dzielnicy Aniołki dotyczącego planu zagospodarowania MPZP 0857.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały zgłoszonej przez grupę radnych w sprawie powołania Komisji Stałej ds. Ładu Przestrzennego i Infrastruktury.
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

                                                                                                          Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.