Rozpoczęcie prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego na Aniołkach

W dniu 28 listopada 2019 Radni Miasta Gdańska zadecydowali o rozpoczęciu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

a) MPZP Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku

 Obszar obejmuje tereny leśne pomiędzy kompleksem zabudowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Mariana Smoluchowskiego, a terenami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki.

Obecnie na obszarze tym znajduje się ewidencyjny las, wraz z urządzonym wejściem oraz parkingiem od strony ul. Dębinki. W środkowej części terenu, od strony zabudowy UCK, znajduje się zbiornik wodny dawniej obsługujący szpital, a we wschodniej części – niewielki schron przeciwlotniczy.

 Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację celu publicznego – parku leśnego w granicach całego obszaru.

Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli na realizację niezbędnego zaplecza dla rozwoju funkcji rekreacyjnej parku oraz zabezpieczenie funkcji zbiornika, przy jednoczesnej ochronie walorów przyrodniczych, poprzez ustanowienie odpowiednich zapisów planu.

Link do projektu TUTAJ

b) MPZP Aniołki rejon Opery Bałtyckiej w mieście Gdańsku

 Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym położony jest w rejonie skrzyżowania alei Hallera i alei Zwycięstwa. Obejmuje teren od zaplecza pasażu usługowego w rejonie stacji SKM Gdańsk Politechnika do terenu Opery Bałtyckiej wraz z fragmentem ulicy Towarowej.

Obecnie część obszaru pomiędzy ulicą Towarową a terenami kolejowymi jest niezabudowana i niezagospodarowana. Natomiast po południowej stronie ulicy Towarowej zlokalizowany jest budynek Opery Bałtyckiej.

  Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią rozbudowę lub przebudowę budynku Opery Bałtyckiej, jako inwestycji celu publicznego. Zmiany wymagają również ustalenia dotyczące obsługi transportowej i warunków parkingowych w celu dostosowania ich do zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku.

Link do projektu TUTAJ

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.