II Sesja Rady Dzielnicy Aniołki

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2019

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

z  w o  ł u j  ę

w dniu 7 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie 18:00 obrady II sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr I/6/2019 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 17.04.2019 r. dotyczącej powołania Członków Zarządu.
 6. Dyskusja i powołanie komisji Skrutacyjnej.
 7. Dyskusja i powołanie komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i przyjęcie uchwały o ustaleniu liczby Członków Zarządu Dzielnicy.
 9. Dyskusja i powołanie Członków Zarządu Dzielnicy w głosowaniu tajnym.
 10. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Dzielnicy Aniołki odnośnie uwzględnienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ulicy Traugutta i ulicy Smoluchowskiego II.
 11. Dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii dotyczącej wniosku zmiany nazwy z istniejącej ul. gen. Antoniego Giełguda na ul. gen. Ignacego Giełguda
 12. Dyskusja na temat ustalenia dyżurów Radnych.
 13. Przyjmowanie przez Przewodniczącego Rady pisemnych wniosków dotyczących wysyłania zawiadomień drogą elektroniczną.
 14. Dyskusja na tematy;
  – planów wydatkowania budżetu w roku 2019,
  – organizacji Święta Wielkiej Alei.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

Marek Zygmunt

Projekty uchwał sesja II

Załączniki

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.