Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2023 r.

Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2023 r.

INFORMACJA za rok 2023 Rada Dzielnicy Aniołki

1. Skład Referatu Dzielnicowego II Straży Miejskiej w Gdańsku
– Kierownik – Grzegorz Pawlak
– Zastępca Kierownika – Grzegorz Cieślikowski
– Specjalista ds. Wykroczeń – 2 strażników
– Dzielnicowi – 4 strażników
– Interwencyjni – 17 strażników (zatrudnionych 16 stan na dzień 31.12.2023r – w tym 3 kurs
podstawowy)
Referat Dzielnicowy II realizuje swoje zadania w godz. 7:00-22:00 wyznaczając codziennie od poniedziałku do
niedzieli średnio 2 do 3 patroli na dobę.

2. Wyposażenie Referatu w środki transportu w roku 2023:
– 2 pojazdy do przewozu osób ujętych
– 1 pojazd wyposażony w urządzenia do blokowania kół
– 1 łódź patrolowa (służby w okresie od maja do września)

3. Referat działa w granicach administracyjnych Dzielnic:
– Aniołki
– Letnica
– Nowy Port
– Młyniska
– Śródmieście
Teren działania Referatu został podzielony na cztery rejony, w których sprawy porządkowe prowadzone są przez
jednego strażnika dzielnicowego.

4. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r Strażnicy Referatu Dzielnicowego II podjęli 3774
interwencji, z czego 3112 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 311 związanych
było z paleniem tytoniu w miejscach zabronionych, 152 interwencje związanych ze spożywaniem
alkoholu w miejscach objętych zakazem. Ponadto dokonano 201 kontroli miejsc przebywania
osób bezdomnych, 41osób nietrzeźwych przewieziono do Pogotowia Socjalnego, odholowano 60
pojazdów na podstawie art. 130 a Kodeksu Drogowego. Wszczęto 1758 postępowań w sprawach o
wykroczenia, z czego 736 to zgłoszenia obywatelskie.

5. Najpoważniejsze problemy z zakresu uprawnień Straży Miejskiej:
– Postój pojazdów w miejscach zabronionych
– Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

6. Dzielnica Aniołki pod kątem spraw porządkowych połączona jest z dzielnicą Młyniska – realizacja spraw insp. Krzysztof Hellak.

W 2023r. wszczęto na tym terenie 36 spraw porządkowych.

 

Informacje dodatkowe:

INFORMACJA o działaniach Straży Miejskiej w Gdańsku
na terenie Dzielnicy Aniołki – rok 2023

I. Dane podstawowe:
1. Dzielnica Aniołki mieści się w rejonie działania Referatu Dzielnicowego II, który w swoim
zasięgu działania obejmuje również dzielnice: Śródmieście, Letnica, Nowy Port, Młyniska.
W rejonie dzielnicy podejmują również działania /w mniejszym stopniu/ inne komórki
organizacyjne SM, tj, Referat Interwencyjny, Referat Profilaktyki, Referat Ekologiczny.
2. Skład Referatu (łącznie 24 osób):
– kierownik – Grzegorz Pawlak tel. 508-037-244
– z ca kierownika – Grzegorz Cieślikowski tel. 508-037-257
– strażnicy dzielnicowi – 4 f-szy
– strażnicy interwencyjni – 18 f-szy
– obsługa postępowań – 2 f-szy
3. Wyposażenie Referatu:
– 1 pojazdy służbowe /do przewozu osób/ urządzenia do blokowania kół
– 2 pojazd służbowy /urządzenia do blokowania kół/
– 1 łódź patrolowa /służba w sezonie letnim/
4. Sprawy dzielnicowe na terenie dzielnicy prowadzi:
– st. inspektor Krzysztof Hellak;
II. Specyfika działania:
Problematyka występująca w rejonie dzielnicy Aniołki w większości nie różni się znacząco od
spraw prowadzonych przez Straż Miejską na terenie innych dzielnic Gdańska. Oprócz ogólnych zadań
wynikających z ustawy o Strażach Gminnych zajmujemy się:
– egzekwowaniem obowiązków określonych w Uchwale Nr XVII/423/19 Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdańska.
– reagowaniem na nieprawidłowe parkowanie – znaczący problemem całej dzielnicy
zwłaszcza w okolicy Akademii Medycznej;
– spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, praktycznie codziennie
podejmowane są interwencje w stosunku do osób spożywających alkohol na ulicach,
placach czy skwerach
III. Informacje statystyczne:
1. Liczba interwencji w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
– liczba interwencji (czynności) na terenie dzielnicy 404 – /cała straż/
– liczba interwencji Referatu Dzielnicowego II /w całym podległym rejonie/: 3 881
– wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 40
– wykroczenia drogowe – 3 217
– wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 152
– naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw. alkoholizmowi – 122

– naruszenia ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – 311
– pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół – 1790
– usunięte pojazdy – 60
– osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień /pogotowia socjalnego/ – 72 /

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.