XXII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 16 grudnia 2021 r.

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2021r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XXII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ul. Kopernika 8/4 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XV/49/2021 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
 6. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie opracowania i realizacji strategii dojazdowo-parkingowej na terenie Dzielnicy Aniołki.
 7. Omówienie projektu Przewodników lokalnych realizowanej we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.
 8. Omówienie zasad komunikacji w ramach działań statutowych Rady. Omówienie  ustaleń dotyczących tworzenia i realizacji harmonogramu w zakresie dyżurów Radnych. Sprawozdanie i ustalenia z osobą, której powierzono koordynację w tym zakresie.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu od ostatniej sesji.
 10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały powołującej nowych członków Rady.
 11. Zaprzysiężenie nowych członków Rady.
 12. Wolne wnioski.
 13. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 14. Zakończenie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.