XVIII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 6 maja 2021 r.

                                                                                                          Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2021r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 06 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 18:30 obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze Microsoft Teams. Przewidywany porządek obrad :

Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podęcie dyskusji i głosowanie w sprawie uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
  5. Podęcie dyskusji i głosowanie w sprawie uchwały w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu od ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.