XI Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 04.06.2020

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały
NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)
z w o ł u j ę
w dniu 04 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XI sesji Rady Dzielnicy Aniołki,
które odbędą się zdalnie za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-video z
następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych na 2021r.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z
wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
6. Omówienie stanu przygotowań do święta Wielkiej Alei.
7. Dyskusja na temat roli, zakresu podejmowanych działań, sposobu realizacji przez Radę
Dzielnicy i pojedynczych Radnych zadań Dzielnicy, tj;
a) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów
mieszkańców Dzielnicy,
b) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
Dzielnicy,
c) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z
interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
d) organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych
z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,
e) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,
f) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy
zmierzających do poprawy warunków ich życia.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.


Informacja dla mieszkańców i osób chcących obserwować sesję Rady.
Sesja odbędzie się w formie on-line i osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o
zgłoszenie mailowe na adres zd.aniolki@gmail.com

Marek Zygmunt
Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.