Planowanie przestrzenne

Home / Planowanie przestrzenne

Studium

Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną miasta jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska” (zwane „studium„) [ Link do dokumentu ]

Obecnie dokument znajduje się w fazie aktualizacji.

Na podstawie studium sporządzane są bardziej szczegółowe dokumenty określające funkcję i formę zabudowy w poszczególnych częściach miasta – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujace plany miejscowe

Pokrycie planami miejscowymi : [ Link do dokumentu ] (zakładka „Plany miejscowe”)
Dla dzielnicy Aniołki obowiązują obecnie następujące plany miejscowe:

Plany w toku sporządzania

  • 1226 : Śródmieście rejon Bramy Oliwskiej w mieście Gdańsku